Freedom Sweden

Decentraliserad autonom struktur för samarbete

En manual i hur man kan skapa decentraliserade organisationer.

Den decentraliserade organisationen fungerar parallellt med redan befintlig organisationsmodell och avlastar styrelsen och fokusgrupper samtidigt som den ger alla medlemmar möjlighet att aktivt delta både med att ta fram förslag och genomföra projekt.

Det fraktala systemet gör att alla möten planeras och genomförs på samma sätt. På så vis hålls komplexiteten på samma nivå oavsett hur stor organisation som man har eller hur många projekt som pågår. Det kan låta komplicerat när man läser om det första gången, men det är i själva verket mycket enkelt. För att underlätta så skapas en samordningsgrupp med mentorer som har genomgått en kort utbildning i metoden.

Nya medlemmar värvas genom att skriva upp sig på en epostlista. Vi bjuder in dem till en presentation över vår vision och plan. Planen innefattar att skapa ett decentraliserat nätverk av individer och organisationer som delar vår vision.

Varje medlem erbjuds att delta i en grupp av 6 personer om de vill vara med och skapa förslag. De som inte vill vara med i en grupp har möjlighet att vara med som stödmedlem och kan fortfarande delta på andra aktiviteter.

När det finns flera medlemmar på samma ort så bjuder vi in dem till att skapa en lokalgrupp där de kan träffas hemma hos en av medlemmarna eller på annan plats. Annars träffas gruppen över internet.

Varje grupp får en mentor som har i uppgift att ge stöd och instruktioner. Mentorn är med på de första mötet samt kan delta vid behov tills gruppen klarar sig själv. Mentorer har genomgått en kort utbildning i metoden.

Att vara medlem i en av dessa grupper kräver initialt ingen medlemsavgift. Dock krävs det av grupperna att de 1) Rapporterar in nya förslag skriftligt till samordningsgruppen. 2) Att de håller ett möte per vecka. 3) Att varje medlem deltar på minst 2 möten per månad. Efter en viss tid så kan medlemsavgifter efterfrågas alternativt att hjälpa till som mentor för nya grupper eller utföra annat arbete.

På lokalmöten följs en metod som dess mentor demonstrerar och förklarar. Gruppen får en eller flera frågor per vecka att svara på från samordningsgruppen. De får dessutom en kort text att läsa upp som beskriver organisationens verksamhet sedan senaste mötet. Gruppen diskuterar frågorna och lägger fram nya förslag. Listan med förslag ordnas efter prioritering av gruppen. Mötet avslutas med att en representant väljs ut att skriva ned förslagen, rapportera dem vidare till samordningsgruppen samt att presentera förslagen på nästa större möte.

På regelbundna tider hålls större möten där upp till 6 lokalgrupper skapar en ny grupp och träffas för att delge sina förslag. Detta kallas ett möte på nivå 2 som knyter samman 36 personer. Detta sker om möjligt på lokal ort i möteslokal men annars över internet. En medlem per grupp pressenterar förslagen. Mötet kräver endast att representanter deltar men andra gruppmedlemar kan också delta och få ordet av sin representant vid behov. Inga nya förslag kan läggas till. På samma sätt som på lokalmötet så prioriteras förslag, och en ny representant väljs för att rapportera vidare till samordningsgruppen samt till nästa möte på nivå 3.

Stormöten på högre nivåer hålls varje vecka där man igen kopplar ihop 6 grupper från tidigare nivå enligt samma princip som innan. Om organisationen har många medlemmar så krävs flera nivåer för att alla grupper skall kopplas samman. För varje möte blir 6 gånger fler medlemmar ihopkopplade. 36, 216, 1296, 7776, 46656, 279936. På detta sätt kan en organisation på nästan 8 tusen medlemmar sammankopplas på 4 veckor med ett stormöte per vecka.

De förslag som når det högsta stormötet presenterar tillbaka till alla lokalgrupper där dess medlemmar får besluta om de vill delta i de gemensamma aktiviteter som föreslås. Vid behov skapas nya arbetsgrupper för nya förslag där de som är intresserade att delta i att planera dessa skapar nya möten efter samma decentraliserade modell och kan på så sätt diskutera detaljer och skapa planer för genomförandet. När detaljerna är utarbetade så rapporteras detta tillbaka till lokalgrupperna som kan delta i utförandet.

Möte

Vecka 1

Vecka 2

Vecka 3

Vecka 4

Lokalmöte

x

x

x

x

Möte nivå 2

x

Möte nivå 3

x

Möte nivå 4

x

Möte nivå 5

x

Exempel på mötesstruktur

Exempel på deltagande i möten. Vi antar att vi har totalt 10000 medlemmar. Av dessa vill 4000 vara med och träffas och skapa förslag. Alla dessa medlemmar deltar på lokalmöten med sin grupp varje vecka. Det blir 667 grupper och alla organiserar och genomför sina möten själva. Vecka 1 så har vi ett möten av nivå 2 vilket betyder att en från varje lokalgrupp deltar i mötet. Det blir 111 grupper och 667 deltagare och mötena organiseras av samordningsgruppen via zoom med break out rooms. Vecka 2 så har vi möten av nivå 2 med 19 grupper och 111 deltagare. Vecka 3, möten av nivå 3 med 3 grupper och 19 deltagare. Vecka 4, nivå 4 med 1 grupp och 3 deltagare.

Exempel på arbetsgrupper. Antag att sista stormötet av nivå 4 presenterar sina förslag till samordningsgruppen som väljer ut 3 av förslagen. De startar sedan 3 arbetsgrupper, ett för varje förslag och skickar ut ett meddelande till alla 10000 medlemmar och bjuder in till att bidra i arbetsgrupperna. Exempel: Arbetsgrupp 1 ska göra en flyer och får 100 intresserade. Arbetsgrupp 2 ska skapa en manifestation med 200 intresserade och arbetsgrupp 3 ska skapa en hemsida och har 20 intresserade.

Möte / Antal deltagare

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Arbetsgrupp 1

nivå 1

nivå 2

nivå 3

Arbetsgrupp 2

nivå 1

nivå 2

nivå 3

Arbetsgrupp 3

nivå 1

nivå 2

Efter 3 dagar har deltagarna i de olika arbetsgrupper gjort en brainstorming och fört fram förslag på hur de olika projekten skall genomföras. Nu kan arbetsgrupperna presentera de olika förslagen till dess deltagare och föreslå ytterligare indelning av arbetsgruppen. Antag att den första arbetsgruppen som har till uppgift att skapa en flyer vill ha flera under grupper. Undergrupp 1 skapar texten, undergrupp 2 skapar den grafiska designen och undergrupp 3 organiserar utskick av materialet till lokalgrupper och instruerar hur de ska dela ut flyern. Alla som vill delta i de olika grupperna anmäler sitt intresse till den gruppen. De undergrupper som har fler än 7 personer genomför arbetsmöten enligt samma princip som tidigare och de organiserar sina möten själva. Alla grupper har möjlighet att få stöd av samordningsgruppen och mentorer som kan hjälpa till att strukturera möten och erbjuda verktyg för genomföra dem.

För en organisation på 10000 medlemmar enligt exemplet ovan så behövs det troligen många mentorer och dessa kan värvas från cirklarna. Alla medlemmar som har varit med på 10 möten kan anmäla sig till att bli en mentor och får då en kort utbildning bestående av en text och en video. Samordningsgruppen behöver inte ha så många medlemmar och kan troligen vara runt 10 personer.

Organisationsstruktur

Huvudgruppen

Denna grupp utgörs av samtliga medlemar. Här läggs förslag fram och man utvecklar det centrala strategiska manifestet som innefattar problembeskrivning, analys, vision och plan för organisationen. Möten hålls löpande i lokalgrupper och med regelbundna stormöten där de utser medlemar till organisationsgruppen genom ett årligt organisationsmöte.

Organisationsgruppen

Denna grupp består av de centrala representanterna organisationsmötet och har i uppgift att utse förtoendevalda och godkänna nya medlemar till de andra organisationsgrupperna.

Förtroendevalda

Flera organisationer eller personer kan agera firmatecknare för att registrera bankkonton, teckna abonemang mm. Centrala bankkonton kan undvikas genom att ha flera kassörer i organisationen samt revisorer som håller ordning på var medel finns.

Samordningsgrupp

En grupp som hanterar mottagning av nya medlemar, sköter utbildning av mentorer och hjälper att planera möten och organiserar arbetsgrupper. Denna grupp sköter även konfliktlösning mellan medlemar.

Arkiveringsgrupp

En grupp som organiserar och arkiverar protokol och material från olika möten och gör dessa tillgängliga via sociala medier.

IT-grupp

En grupp som sköter installation, underhåll och utbildning av IT-system som hemsidor, chattgrupper och andra tjänster.

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper skapas löpande från huvudgruppen och har i uppgift att genomföra de projekt som valts fram.